svg-chess-rules svg-chess svg-dashboard finances svg-payment svg-register

Regulamin

ZASADY OGÓLNE


ARTYKUŁ 1. DEFINICJE
Użytym w niniejszym REGULAMINIE pojęciom i zwrotom nadaje się następujące znaczenie:

 1. ALGORYTM PUNKTÓW ELO – kalkulacja PUNKTÓW ELO, przedstawiająca sposób ich naliczania i umniejszania według algorytmu matematycznego, stanowiąca załącznik nr 1do niniejszego REGULAMINU;

 2. ARTYKUŁ – podstawowa jednostka redakcyjna niniejszego REGULAMINU, stanowiąca jednak jedynie wartość pomocniczą i porządkową, niemającą znaczenia podczas interpretacji niniejszego REGULAMINU;

 3. DEPOZYT – pieniądze wpłacane przez GRACZA, stanowiące jego pulę startową, przechowywaną przez OPERATORA na RACHUNKU BANKOWYM, pomniejszone o kwotę prowizji z tytułu transferu środków pieniężnych na rzecz OPERATORA ZEWNĘTRZNEGO, w wysokości 1,5% kwoty DEPOZYTU, ale nie mniej niż 0,30 zł. Wpłata DEPOZYTU uprawnia GRACZA do uczestnictwa w rozgrywkach szachowych w ramach PLATFORMY;

 4. DOŁĄCZENIE DO STOŁU przystąpienie przez GRACZA do ZAŁOŻONEGO (przez innego GRACZA) STOŁU;

 5. DYSPOZYCJA PRZELEWU – działanie GRACZA AKTYWNEGO w ramach PLATFORMY stanowiące konkretną dyspozycję skierowaną do OPERATORA, które to posunięcie jest wiążące dla OPERATORA z chwilą jego dokonania, wyłącznie w zakresie jaki posunięcie to wyznacza, przy czym posunięcie to może zostać dokonane wyłącznie w jeden z niżej opisanych sposobów:

  1. posunięcie obejmujące przelew środków pieniężnych w określonej kwocie na rzecz innego GRACZA, związane z WYNIKIEM GRY i dokonywane poprzez akceptację możliwej do poniesienia kwoty w przypadku PRZEGRANEJ, podczas DOŁĄCZENIA DO STOŁU albo ZAŁOŻENIA STOŁU;

  2. posunięcie obejmujące wypłatę środków pieniężnych w określonej kwocie zgromadzonych na RACHUNKU DEPOZYTOWYM przez GRACZA, dokonywane na rzecz GRACZA wydającego DYPOZYCJĘ PRZELEWU poprzez kliknięcie przycisku „WYPŁAĆ ŚRODKI” dostępnego w ramach jego KONTA; 6. GRA – każda gra szachowa rozgrywana przez GRACZA z innym GRACZEM w ramach PLATFORMY;

 7. GRACZ – pełnoletnia osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia, będąca konsumentem w rozumieniu 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017 poz. 459 ze zm.); oraz która dokonała REJESTRACJI w ramach PLATFORMY, posiada aktywne KONTO (GRACZ PASYWNY), a także uiściła kwotę DEPOZYTU, oraz której przysługuje prawo uczestnictwa w GRZE w ramach PLATFORMY (GRACZ AKTYWNY);

 8. HASŁO – określony ciąg cyfr lub liter, nadany przez GRACZA, przypisany do jego KONTA, służący zabezpieczeniu KONTA oraz w zestawieniu z LOGINEM, umożliwiający dostęp do KONTA;

 9. IDENTYFIKATOR GRACZA – pole w PLATFORMIE, dostępne dla wszystkich GRACZY, zawierające dane GRACZA obejmujące:

  1. jego LOGIN;

  2. liczbę posiadanych przez niego PUNKTÓW ELO;

  3. miejsce GRACZA w RANKINGU; 10. KONTO – indywidualny profil GRACZA, przypisany tylko do jednego GRACZA, utworzony w ramach PLATFORMY poprzez wypełnienie procesu REJESTRACJI, zindywidualizowany poprzez nadanie mu wybranego przez GRACZA, niepowtarzalnego LOGINU oraz zabezpieczenie go HASŁEM;

 11. LOGIN – indywidualna, niepowtarzalna nazwa GRACZA, pod którą funkcjonuje on w ramach PLATFORMY, stanowiąca określony ciąg liter albo liter i cyfr, nadana przez niego w procesie REJESTRACJI, pozwalająca na odróżnienie GRACZA od innych GRACZY, jak również w zestawieniu z HASŁEM, umożliwia dostęp do KONTA;

 12. OPERATOR – spółka pod firmą Chess Club Sowiniec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-819) przy ul. Stanisława Taczaka 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000723321, dla której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP: 783-177-41-62, numer REGON: 369700705, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,- zł, adres mailowy: suport@chess.gold, telefon: 603 757 470 będąca twórcą i właścicielem PLATFORMY; ewentualna zmiana formy prawnej OPERATORA, jego firmy, siedziby, adresu, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego nie stanowi zmiany REGULAMINU, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na PLATFORMIE;

 13. OPERATOR ZEWNĘTRZNY – spółka pod firmą Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie wpisu dokonanego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000700791, posiadająca numer NIP: 6342661860, numer REGON: 240770255, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych i 00/100), tel. +48 12 688 26 00, adres mailowy: bok@dotpay.pl, strona www.dotpay.pl, z którą współpracę nawiązał OPERATOR celem obsługi płatności elektronicznej, i której przedmiotem działalności są usługi płatnicze umożliwiające wysyłanie i odbieranie płatności przez Internet;

 14. PLATFORMA – serwis internetowy prowadzony przez OPERATORA i stanowiący jego wyłączną własność, funkcjonujący pod adresem www.chess.gold, w ramach którego organizowane są GRY, których przedmiotem jest każdorazowo rozgrywka szachowa pomiędzy dwoma GRACZAMI;

 15. PROWIZJA – wynagrodzenie OPERATORA z tytułu prowadzenia PLATFORMY, pobierane każdorazowo od WYGRANEJ, po każdej ZAKOŃCZONEJ GRZE, określone w stałej wysokości 10% kwoty WYGRANEJ, wpłacane na RACHNEK PROWIZYJNY, w ramach wydanej DYSPOZYCJI PRZELEWU przez GRACZA, który osiągnął ZWYCIĘSTWO w GRZE;

 16. PRZEGRANA – w rozumieniu niniejszego REGULAMINU jest to wynik GRY, odnoszący się do tego z GRACZY, który wskutek ZAKOŃCZENIA GRY poniósł stratę w liczbie posiadanych PUNKTÓW ELO;

 17. PUNKTY ELO – punkty RANKINGU przyznawane lub odejmowane GRACZOM w ramach PLATFORMY w zależności od wyników rozgrywanych przez nich GIER, które jednocześnie stanowią wyznacznik poziomu zaawansowania GRACZA, zgodnie z ALGORYTMEM PUNKTÓW ELO;

 18. RACHUNEK BANKOWY – rachunek bankowy przypisany przez OPERATORA do wyłącznego przeznaczenia dla działalności PLATFORMY, na którym przechowywane są środki finansowe z tytułu wpłat GRACZY, dokonywanych tytułem DEPOZYTU lub UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW, jak również z tytułu WYGRANYCH, stanowiące własność poszczególnych GRACZY i powierzone OPERATOROWI na przechowanie, którymi to środkami dysponować mogą GRACZE, a OPERATOR uprawniony jest do realizacji skonkretyzowanych poleceń GRACZA (DYSPOZYCJI PRZELEWU);

 19. RANKING – klasyfikacja GRACZY w ramach PLATFORMY, dokonywana automatycznie w oparciu o liczbę przysługujących GRACZOM PUNKTÓW ELO;

 20. REGULAMIN – niniejszy regulamin PLATFORMY ChessGold;

 21. REJESTRACJA – proces tworzenia KONTA przez GRACZA w ramach PLATFORMY, rozpoczynający się kliknięciem przycisku „REJESTRACJA”, opisany w ARTYKULE 5 niniejszego REGULAMINU;

 22. REMIS – w rozumieniu niniejszego REGULAMINU, jest to WYNIK GRY polegający na remisie dwóch GRACZY posiadających identyczną ilość PUNKTÓW ELO, którzy wskutek ZAKOŃCZENIA GRY nie ponieśli zysku/straty w liczbie posiadanych PUNKTÓW ELO;

 23. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

 24. SALDO GRACZA – ilość środków finansowych wyrażonych w WALUCIE posiadanych na RACHUNKU BANKOWYM przez GRACZA, przy uwzględnieniu zarówno DEPOZYTU, UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW, jak i WYGRANEJ lub PRZEGRANEJ oraz PROWIZJI;

 25. SIŁA WYŻSZA – zdarzenie zewnętrzne, któremu OPERATOR nie mógł zapobiec lub którego OPERATOR nie mógł przewidzieć, które bezpośrednio lub pośrednio doprowadziło do nieprawidłowego funkcjonowania PLATFORMY. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenie, takie jak:

  1. powódź, trzęsienie ziemi, wyładowania atmosferyczne, huragan, trąby powietrzne, wybuch wulkanu lub inne podobne zjawiska atmosferyczne;

  2. wyłączenie dostaw prądu przez dostawcę energii elektrycznej, z przyczyn pozostających poza wpływem OPERATORA;

  3. nieprawidłowe funkcjonowanie URZĄDZENIA lub przeglądarki internetowej;działania hakerów, włamania do sieci komputerowej czy serwera OPERATORA;

  4. Postanowienia o sile wyższej stosuje się także w przypadku działania będącego aktem władczym państwa (w szczególności umowa międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie, zarządzenie, uchwała uprawnionego organu władzy/administracji), na mocy którego PLATFORMA w określonym czasie nie może funkcjonować prawidłowo; 26. STAWKA – stawka finansowa wyrażona w WALUCIE za 1 PUNKT ELO (wynosi 1 złoty za 1 PUNKT ELO) ustalona przez GRACZA, który ZAŁOŻYŁ STÓŁ bądź wynegocjowana przez GRACZA, który ZAŁOŻYŁ STÓŁ z GRACZEM, który chce lub został zaproszony do DOŁĄCZENIA DO STOŁU, negocjowana bez ograniczeń, może stanowić wielokrotność jednego złotego, ale nie mniej niż 0,10 złotego;

 27. STÓŁ – wirtualna szachownica udostępniona w ramach PLATFORMY do GRY on-line;

 28. URZĄDZENIE – komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie mobilne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych, z którego korzysta GRACZ podczas użytkowania PLATFORMY;

 29. USŁUGI – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez OPERATORA na rzecz GRACZY za pośrednictwem PLATFORMY, będące przedmiotem regulacji w ramach niniejszego REGULAMINU, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, usługi polegające na prowadzeniu KONT oraz umożliwieniu GRACZOM wzięcia udziału w rozgrywkach sportowych online i komentowaniu ich;

 30. UZUPEŁNIENIE ŚRODKÓW – przekazane przez GRACZA na RACHUNEK BANKOWY tytułem przechowania w celu uzupełnienia środków na KONCIE GRACZA, których to środków GRACZ pozostaje właścicielem i wyłącznym dysponentem, zaś OPERATOR uprawniony jest wyłącznie do pośredniczenia w realizacji konkretnych dyspozycji ze strony GRACZA, które to środki zostają pomniejszone o kwotę prowizji z tytułu transferu środków pieniężnych na rzecz OPERATORA ZEWNĘTRZNEGO, w wysokości 1,5% kwoty UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW, przy czym jednocześnie kwota prowizji nie będzie niższa niż 0,30 zł;

 31. WALUTA – waluta złotego polskiego, będąca walutą obowiązującą w odniesieniu do wszelkich środków finansowych związanych z korzystaniem z PLATFORMY;

 32. WYGRANA – środki pieniężne wyrażone w WALUCIE będące przedmiotem GRY nie przekraczające jednorazowo kwoty 1.990,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100), przypisane w STAWCE GRY do konkretnego rozstrzygnięcia GRY wraz z przypisaną im liczbą PUNKTÓW ELO, przekazane po ZAKOŃCZENIU GRY przez danego GRACZA według zasad określonych w REGULAMINIE, po uprzednim odliczeniu kwoty PROWIZJI, stanowiące wygraną w konkursie z dziedziny sportu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 200 ze zm.);

 33. WYNIK GRY – rozstrzygnięcie GRY, po jej ZAKOŃCZENIU, polegające na: a. ZWYCIĘSTWIE, albo PRZGRANEJ, determinujące przyrost lub ubytek PUNKTÓW ELO, a także przyrost lub ubytek środków finansowych dokonany zgodnie z DYSPOZYCJĄ PRZELEWU, b. REMISIE;

 34. ZAKOŃCZENIE GRY – w rozumieniu niniejszego REGULAMINU jest to:

  1. dokonanie w stosunku do przeciwnika w GRZE posunięcia „szach-mat” lub

  2. upływ czasu wyznaczonego na GRĘ lub

  3. REMIS;

  4. przy czym każdy z ww. sposobów ZAKOŃCZENIA GRY będzie zasygnalizowany; 35. ZAŁOŻENIE STOŁU – posunięcie GRACZA w ramach PLATFORMY polegające na zainicjowaniu pojedynku szachowego w ramach GRY poprzez utworzenie nowego STOŁU, uprawniające go do wykonania pierwszego posunięcia białymi podczas GRY, z jednoczesnym ustaleniem STAWKI obowiązującej podczas GRY, połączone z możliwością (lecz nie koniecznością): ustalenia opcji negocjowania STAWKI oraz zaproszenia innego GRACZA do GRY, z jednoczesnym uwidocznieniem ZAŁOŻONEGO STOŁU na tablicy ze STOŁAMI;

 36. ZLECENIE STAŁE – posunięcie GRACZA AKTYWNEGO w ramach PLATFORMY, dokonywane przy założeniu KONTA GRACZA, stanowiące dyspozycję cyklicznego przelewu kwoty PROWIZJI na rzecz OPERATORA, które nastąpi wyłącznie w sytuacji, gdy GRACZ odniesie ZWYCIĘSTWO w GRZE;

 37. ZWYCIĘSTWO – w rozumieniu niniejszego REGULAMINU jest to WYNIK GRY, odnoszący się do tego z GRACZY, który wskutek ZAKOŃCZENIA GRY odniósł zysk w liczbie PUNKTÓW ELO.


Prawa i obowiązki ustanowione w niniejszym REGULAMINIE, odnoszące się do OPERATORA odnoszą się również do wszelkich osób zatrudnionych u OPERATORA lub z nim współpracujących na jakiejkolwiek podstawie faktycznej lub prawnej, które to zostały upoważnione i delegowane do sprawowania kontroli i nadzoru nad instalacją, działaniem i prawidłowością funkcjonowania PLATFORMY.
ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy REGULAMIN określa prawa i obowiązki GRACZY, zasady korzystania z PLATFORMY,a także świadczenia za jej pośrednictwem przez OPERATORA usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

 2. USŁUGI świadczone w ramach PLATFORMY polegają w szczególności, lecz niewyłącznie, na:

  1. krzewieniu na skalę ogólnoświatową rozgrywek szachowych jako dyscypliny sportowej, zgodnie z zasadami fair play;

  2. umożliwianiu GRACZOM z całego świata rozgrywania pojedynków szachowych (GIER) na odległość, za pośrednictwem sieci Internet;

  3. uczynieniu dostępnym dla GRACZY możliwości uzyskania wymiernej WYGRANEJ ze zwycięskiego pojedynku szachowego. 3. USŁUGI w ramach PLATFORMY są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie GRACZA, za pośrednictwem sieci Internet. Korzystanie z PLATFORMY wymaga posługiwania się przez GRACZA:

  1. URZĄDZENIEM z oprogramowaniem w postaci aktualnej wersji przeglądarki internetowej i wyższej z obsługą plików JavaScript,

  2. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies,

  3. posiadanie konta e-mail. 4. Na stronie PLATFORMY stosowane są pliki cookies. Korzystanie z PLATFORMY bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą zamieszczane w URZĄDZENIU GRACZA.

 5. OPERATOR nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do uruchomienia i korzystania z PLATFORMY pokrywają jej GRACZE we własnym zakresie, a OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za wysokość tych opłat.

 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczonymi USŁUGAMI, OPERATOR podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych USŁUG.

 7. Z chwilą zaakceptowania REGULAMINU dochodzi do zawarcia pomiędzy OPERATOREM a GRACZEM umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Sposób zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy OPERATOREM a GRACZEM, opisany w zdaniu pierwszym, jest jednocześnie jedynym sposobem zawarcia tego rodzaju umowy pomiędzy tymi podmiotami.


UCZESTNICTWO


ARTYKUŁ 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Korzystanie z USŁUG PLATFORMY wymaga utworzenia KONTA GRACZA, a następnie LOGOWANIA. Osoby niezalogowane, jak również osoby nieposiadające KONTA, nie mają dostępu do USŁUG świadczonych w ramach PLATFORMY.

 2. Posiadanie KONTA i podanie danych koniecznych do jego założenia jest dobrowolne jednak niezbędne w celu uczestnictwa w GRZE oraz świadczenia USŁUG przez OPERATORA i ich rozliczenia.

 3. Każdy GRACZ może mieć tylko jedno KONTO.

 4. W przypadku wystąpienia w niniejszym REGULAMINIE wzmianki dotyczącej czasu związanegoz korzystaniem z PLATFORMY, przez czas rozumie się czas właściwy dla strefy czasowej UTC + 1:00 (Warszawa).

 5. Zabrania się korzystania z PLATFORMY, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, podczas rozgrywania GIER, w sposób nieuczciwy, tj. z wykorzystaniem jakichkolwiek botów, skryptów, urządzeń elektronicznych, programów lub jakichkolwiek innych mechanizmów umożliwiających podejmowanie jakichkolwiek automatycznych decyzji podczas GRY lub wspomagających GRĘ GRACZA korzystającego z tego rodzaju mechanizmów lub utrudniających lub uniemożliwiających GRĘ GRACZA przeciwnika.

 6. OPERATOR zastrzega sobie prawo do odmowy REJESTRACJI w przypadku powzięcia wątpliwości co do tożsamości GRACZA lub respektowania postanowień REGULAMINU przez GRACZA.


ARTYKUŁ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI GRACZA

 1. GRACZ, akceptując niniejszy REGULAMIN, oświadcza, iż ma pełną świadomość, że jest on jedyną osobą uprawnioną do korzystania z utworzonego przez niego KONTA w ramach PLATFORMY.

 2. GRACZOWI nie wolno korzystać z cudzych KONT oraz nie może umożliwić korzystania z PLATFORMY (poprzez udostępnienie swojego KONTA) innej osobie, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie osobie, która nie ukończyła 18 roku życia.

 3. GRACZ jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego KONTA w tym zakresie, że nie powinien udostępniać danych KONTA w postaci LOGINU i HASŁA osobom trzecim, zaś w przypadku odnotowania jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do KONTA lub też próby uzyskania takiego dostępu, GRACZ zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić tę kwestię OPERATOROWI.

 4. Korzystanie z PLATFORMY i rozgrywanie w jej ramach GIER jest wyłącznie uprawnieniem GRACZA, nie zaś jego obowiązkiem. GRACZ ma pełne prawo zrezygnować z korzystania z PLATFORMY w każdym czasie w trybie opisanym w ARTYKULE 6 niniejszego REGULAMINU.

 5. OPERATOR nie rozsyła niepożądanych wiadomości do GRACZY (SPAM). GRACZ może wyrazić zgodę na otrzymywanie od OPERATORA dodatkowych informacji z PLATFORMY poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a.

 6. W ramach korzystania z PLATFORMY GRACZE zobowiązani są do przestrzegania niniejszego REGULAMINU, przestrzeganie REGULAMINU zaś powoduje, że GRACZOM w żadnych okolicznościach nie wolno:

  1. naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa kraju, w którym GRACZ
   ma miejsce zamieszkania, jak również Rzeczypospolitej Polskiej, jako miejsca usytuowania PLATFORMY;

  2. dostarczać OPERATOROWI lub innemu GRACZOWI lub GRACZOM informacji nieprawdziwych, niedokładnych lub w jakikolwiek sposób wprowadzających w błąd co do rzeczywistego stanu rzeczy (w tym podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot);

  3. uchylać się od udzielenia OPERATOROWI wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania w zakresie zaistniałych wątpliwości lub dokonanych zgłoszeń dotyczących uchybień przy korzystaniu przez GRACZA z PLATFORMY;

  4. zakładać kilku KONT jednocześnie lub dokonywać wielokrotnej rejestracji różnych KONT przypisanych do tego samego rachunku bankowego, z którego wcześniej dokonywano wpłat środków pieniężnych tytułem DEPOZYTU lub UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW;

  5. rozpowszechniać wirusów, koni trojańskich, złośliwego oprogramowania lub wszelkich innych mechanizmów programistycznych, które próbują lub mogą uszkodzić, zakłócać, zniekształcić, sfałszować, przechwytywać lub przywłaszczać jakikolwiek system, dane, informacje lub usługi dostępne w ramach PLATFORMY;

  6. dostarczać treści o charakterze bezprawnym, jak również publikować obraźliwych treści, czy też reklam;

  7. rozsyłać niezamówionej informacji handlowej (spam) za pośrednictwem PLATFORMY;

  8. korzystać z PLATFORMY w jakikolwiek inny sposób niezgodny ze wskazanym w REGULAMINIE jej przeznaczeniem.

 1. W przypadku podejrzenia GRACZA o działania związane z praniem pieniędzy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1049) lub jakąkolwiek działalność z tym związaną, OPERATOR zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia/usunięcia KONTA oraz blokadę wypłaty środków pieniężnych do czasu wyjaśnienia sprawy, a także zgłoszenia podejrzenia owej działalności właściwym organom.


ARTYKUŁ 5. UTWORZENIE KONTA GRACZA (REJESTRACJA)

 1. Utworzenie KONTA polega na przypisaniu do GRACZA określonego LOGINU i HASŁA, podanych przez GRACZA podczas REJESTRACJI oraz dla niego indywidualnych i niepowtarzalnych.

 2. Utworzenie KONTA następuje w przypadku wypełnienia formularza na stroniehttps://portal.chess.gold/register/ lub poprzez dokonanie logowania przy użyciu konta FACEBOOK lub GOOGLE+.

 3. GRACZ odpowiada za prawdziwość, poprawność i kompletność wszystkich danych, które przekaże OPERATOROWI w czasie REJESTRACJI i zobowiązany jest do dokonania aktualizacji podanych danych, w przypadku gdy ulegną one zmianie, za pomocą opcji dostępnejw ustawieniach KONTA.

 4. Imię i nazwisko podane w procesie tworzenia KONTA muszą odpowiadać prawdziwej tożsamości GRACZA oraz imieniu i nazwisku zapisanym w jego akcie urodzenia. W przypadku powzięcia przez OPERATORA wątpliwości w zakresie podania przez GRACZA danych nieodpowiadających rzeczywistemu stanowi rzeczy, OPERATOR jest uprawniony do wszczęcia procedury zawieszenia lub usunięcia KONTA, o której mowa w ARTYKULE 7 niniejszego REGULAMINU, ze wszelkimi tego konsekwencjami.

 5. Po zakończeniu procesu REJESTRACJI do GRACZA zostanie wysłany link aktywacyjny do KONTA, po wejściu w link i przeprowadzeniu procesu logowania do KONTA, proces REJESTRACJI zostanie zakończony. Za moment zakończenia REJESTRACJI przyjmuje się pierwsze prawidłowe logowanie do KONTA.

 6. W przypadku, gdy GRACZ chce od momentu utworzenia KONTA uzyskać prawo do gry i staćsię GRACZEM AKTYWNYM, jest on zobowiązany do uiszczenia na RACHUNEK BANKOWY wpłaty tytułem DEPOZYTU, zgodnie z regułami opisanymi w niniejszym REGULAMINIE.

 7. W ramach KONTA gromadzone są następujące dane dotyczące GRACZA, dostępne wyłącznie do jego wiadomości:

  1. dane GRACZA, o których mowa w ust. 2 powyżej;

  2. numer rachunku bankowego GRACZA, z którego dokonuje on płatności tytułem DEPOZYTU lub UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW, a także wypłaty środków finansowych z KONTA GRACZA;

  3. informacje o środkach finansowanych zgromadzonych przez GRACZA, wypłaconych oraz niewypłaconych, pozostających na RACHUNKU BANKOWYM (w tym dostęp do całej historii);

  4. podgląd oraz pobranie ostatnich faktur i/lub rachunków;

  5. liczba posiadanych przez GRACZA PUNKTÓW ELO;

  6. miejsce GRACZA w RANKINGU;

  7. informacje o rozegranych przez GRACZA GRACH, z uwzględnieniem ich wyniku i przebiegu oraz IDENTYFIKATOR GRACZA będącego przeciwnikiem w GRACH, z uwzględnieniem GRACZA wyzywającego na pojedynek.

 1. KONTO związane jest również z IDENTYFIKATOREM GRACZA, który jest jawny dla pozostałych GRACZY i w ramach którego udostępniane są następujące informacje:

  1. LOGIN GRACZA;

  2. liczba posiadanych przez GRACZA PUNKTÓW ELO;

  3. miejsce GRACZA w RANKINGU;

  4. statystyki rozegranych przez GRACZA pojedynków w ramach GIER;

  5. dostęp do historycznych rozgrywek w ramach GIER. 2. GRACZ może zintegrować KONTO ze swoim kontem na portalu społecznościowym Facebook, a także kontem Google+. Integracja taka jest jednak dobrowolna i nie ogranicza pozostałych usług świadczonych za pośrednictwem PLATFORMY. Integracja, o której mowa powyżej, jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu Facebook lub Google+, w szczególności zawarte tam zasady udostępniania treści i danych użytkowników, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.


ARTYKUŁ 6. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Dobrowolne zakończenie korzystania z PLATFORMY przez GRACZA możliwe jest w każdym czasie.

 2. Do całkowitego zakończenia korzystania z USŁUG PLATFORMY wymagane jest usunięcie KONTA przez GRACZA za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach KONTA. Usunięcie KONTA będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 3. W przypadku, gdy SALDO GRACZA jest dodatnie, zakończenie korzystania z PLATFORMY co do zasady wymaga również wydania przez GRACZA DYSPOZYCJI PRZELEWU poprzez wybranie opcji „WYPŁAĆ ŚRODKI”. Wówczas OPERATOR, realizując dyspozycję GRACZA, dokona przelewu określonej w dyspozycji ilości środków finansowych, pomniejszonych o kwotę 1,50 zł stanowiącą koszt transferu środków pieniężnych, na rzecz GRACZA, za pomocą wybranej przez niego metody płatności wskazanej przy opcji „WYPŁAĆ ŚRODKI” w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia DYSPOZYCJI PRZELEWU.

 4. Wydanie przez GRACZA polecenia „WYPŁAĆ ŚRODKI”, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wymaga również wskazania numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana płatność.

 5. Możliwości przysługujące OPERATOROWI w zakresie przymusowego zakończenia korzystania z PLATFORMY przez GRACZA zostały opisane w dalszej części niniejszego REGULAMINU.

 6. GRACZ przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie KONTA równoznaczne jest dla tego GRACZA z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach KONTA danych.

 7. Po dobrowolnym zakończeniu korzystania z PLATFORMY przez GRACZA, możliwe jest ponowne utworzenie KONTA w każdym czasie, niemniej jednak GRACZ musi mieć świadomość, że wybrany przez niego LOGIN KONTA, z którego korzystanie zakończono, mógł już zostać zajęty przez innego GRACZA. Przy czym, możliwość utworzenia nowego KONTA przez tego samego GRACZA może zostać ograniczona w sytuacjach opisanych w niniejszym REGULAMINIE, a także w przypadku chęci obejścia jego zapisów lub uchybienia zasadą w nim uregulowanym.


ARTYKUŁ 7. KONSEKWENCJE NIESTOSOWANIA ZASAD KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. W przypadku jakiegokolwiek uchybienia zasadom korzystania z PLATFORMY przez GRACZA, w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, w przypadku:

  1. zaistnienia przypuszczenia popełnienia przez GRACZA przestępstwa związanego z korzystaniem przez niego z PLATFORMY;

  2. zachowania się przez GRACZA w sposób nieetyczny lub niehonorowy w stosunku do innych GRACZY w związku z korzystaniem z PLATFORMY;

  3. zaistnienia przypuszczenia korzystania przez GRACZA z programów, mechanizmów itp., o których mowa w ARTYKULE 3 ust. 5 niniejszego REGULAMINU;
OPERATOR może wszcząć czynności wyjaśniające w celu zweryfikowania pozyskanych informacji o uchybieniach oraz podjęcia stosownych kroków celem ich zlikwidowania, zapobieżenia ponownym uchybieniom w przyszłości oraz celem ochrony GRACZY i funkcjonowania PLATFORMY.

 1. W ramach czynności wyjaśniających OPERATOR ma prawo w szczególności, lecz niewyłącznie, zwrócić się do GRACZA o udzielenie wyjaśnień dotyczących uchybienia, wyznaczając GRACZOWI w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych, a w przypadku uchybienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a powyżej, również zawiadomić właściwe organy ścigania.

 2. W celu zapobieżenia ponownym uchybieniom oraz w celu ochrony GRACZY i PLATFORMY, OPERATOR może podjąć następujące działania:

  1. tymczasowo zawiesić KONTO GRACZA do czasu wyjaśnienia sprawy;

  2. przymusowo usunąć KONTO GRACZA. 3. W przypadku przymusowego usunięcia KONTA GRACZA OPERATOR może dodatkowo zablokować możliwość ponownego utworzenia przez GRACZA KONTA w ogóle albo przez określony czas.

 4. Przymusowe usunięcie KONTA GRACZA nie determinuje powstania po stronie OPERATORA obowiązku zwrotu GRACZOWI środków finansowych, jeżeli SALDO GRACZA w tym zakresie jest dodatnie. W takiej sytuacji GRACZOWI zostanie umożliwiony ograniczony dostęp
  do KONTA, pozwalający wyłącznie na korzystanie z zakładki dotyczącej wykonywania DYSPOZYCJI PRZELEWU środków finansowych zgromadzonych na RACHUNKU BANKOWYM przez GRACZA. Zwrot zgromadzonych środków nastąpi wówczas na podstawie dyspozycji GRACZA złożonej OPERATOROWI i za pomocą wybranej przez GRACZA metody płatności, w terminie do trzech dni roboczych od złożenia DYSPOZYCJI PRZELEWU. Do zwrotu środków w opisanym przypadku stosuje się odpowiednio zapisy art. 6 ust. 3 i 4 niniejszego REGULAMINU.


ARTYKUŁ 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem PLATFORMY oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem USŁUG przez OPERATORA, a także pytania dotyczące korzystania z PLATFORMY należy kierować do OPERATORA na adres poczty elektronicznej: support@chess.gold.

 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:

  1. LOGIN GRACZA;

  2. dokładny opis i powód reklamacji. 3. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.

 4. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania OPERATOR rozpatruje reklamację oraz informuje GRACZA o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia OPERATOR zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do GRACZA o jej uzupełnienie.

 5. Skorzystanie przez GRACZA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez GRACZA z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 7. GRACZ może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między GRACZEM, a OPERATOREM, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


ARTYKUŁ 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. GRACZ może odstąpić od umowy świadczenia usług elektronicznych zawartej na odległość w zakresie USŁUGI w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (bez podawania przyczyny). Powyższe uprawnienie powinno zostać zrealizowane poprzez przesłanie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ww. terminie (do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem) na następujący adres: support@chess.gold. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2017 r., poz. 683) oraz Załącznik nr 2 do niniejszego REGULAMINU. Można go też pobrać ze strony internetowej OPERATORA (www.chess.gold).

 2. W przypadku odstąpienia od umowy na USŁUGI, umowa ta jest uważana za niezawartą, a GRACZ zwolniony jest z wszelkich zobowiązań z niej wynikających. Zwrot dokonanych przez GRACZA wpłat nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni w takiej samej formie w jakiej nastąpiła płatność.

 3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na świadczenie USŁUG nie przysługuje GRACZOWI w przypadku, gdy za jego zgodą OPERATOR rozpoczął świadczenie USŁUG przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy (utrata prawa do odstąpienia od umowy).


ROZGRYWKI SZACHOWEARTYKUŁ 10. GRA

 1. Rozegranie GRY może zostać zainicjowane wyłącznie przez GRACZA poprzez ZAŁOŻENIE STOŁU lub DOŁĄCZENIE DO STOŁU już założonego.

 2. ZAŁOŻENIE STOŁU nie jest równoznaczne z rozpoczęciem GRY. Rozpoczęcie GRY wymaga DOŁĄCZENIA DO STOŁU przez innego GRACZA.

 3. Każdy ZAŁOŻONY STÓŁ, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powinien zawierać następujące informacje:

  1. IDENTYFIKATOR GRACZA – założyciela STOŁU,

  2. informację o STAWCE,

  3. informację o możliwości negocjacji STAWKI,

  4. informację o czasie GRY,

  5. informację o możliwości negocjacji czasu GRY,

  6. dwie możliwości zareagowania na komunikat: „TAK” oraz „NIE”; oraz fakultatywnie: informację o czasie w jakim musi zostać ZAKOŃCZONA GRA. 4. W wyłącznej gestii GRACZA pozostaje podjęcie decyzji o ZAŁOŻENIU STOŁU bądź też zaakceptowaniu takiej inicjatywy ze strony innego GRACZA, a także, w przypadku ZAŁOŻENIA STOŁU – wybór GRACZA będącego przeciwnikiem w danej rozgrywce.

 5. Kliknięcie przycisku „TAK, POTWIERDZAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” pod komunikatem, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej, jest równoznaczne z rozpoczęciem GRY i DYSPOZYCJĄ PRZELEWU, przy czym GRACZE muszą posiadać wystarczającą ilość środków pieniężnych przypisanych do KONTA, która będzie pokrywać w całości STAWKĘ GRY w przypadku ZAKOŃCZENIA GRY. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwości rozegrania GRY. Jeżeli GRACZ – założyciel STOŁU przewidział taką możliwość podczas zakładania stołu, GRACZE mogą podjąć negocjacje i odpowiednio obniżyć STAWKĘ, aby możliwym było rozpoczęcie GRY.

 6. GRA odbywa się na ogólnych zasadach gry w szachy według regulaminu organizacji FIDE i każdy GRACZ rozgrywający GRĘ zobowiązany jest do jego przestrzegania.

 7. Po ZAKOŃCZENIU GRY każdy z GRACZY otrzymuje komunikat z treścią WYNIKU GRY.

 8. W przypadku, gdy wskutek przegrania GRY SALDO GRACZA nie będzie pozwalało na rozegranie kolejnego pojedynku w ramach PLATFORMY, celem kontynuowania uczestnictwa w GRZE, GRACZ powinien dokonać UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW na KONCIE.

 9. ZAKOŃCZENIE GRY powoduje odpowiednie przysporzenie lub umniejszenie liczby PUNKTÓW ELO u GRACZY. Zasada przejścia PUNKTÓW ELO polega na tym, że każdy z GRACZY zyskuje lub traci tyle PUNKTÓW ELO, ile było przypisanych w STAWCE dla danego WYNIKU GRY.

 10. Przejście PUNKTÓW ELO dokonywane jest niezwłocznie, automatycznie po ZAKOŃCZENIU GRY.

 11. W przypadku zaistnienia SIŁY WYŻSZEJ, uważa się GRĘ za niebyłą, i anuluje taką rozgrywkę bez żadnych konsekwencji (w tym prawnych i finansowych) dla GRACZY i/lub OPERATORA.


ARTYKUŁ 11. PUNKTACJA I RANKING GRACZY

 1. Założenie KONTA jest równoznaczne z przyznaniem GRACZOWI 1200 startowych PUNKTÓW ELO. Każdy GRACZ, tworząc KONTO, rozpoczyna rozgrywki w ramach GIER na PLATFORMIE z tego samego poziomu ww. liczby PUNKTÓW ELO.

 2. Udział w GRZE w ramach PLATFORMY powoduje albo wzrost, albo umniejszenie przysługujących GRACZOWI PUNKTÓW ELO.

 3. Przyrost PUNKTÓW ELO następuje w wypadku WYGRANEJ, zaś umniejszenie PUNKTÓW ELO w wypadku PRZEGRANEJ. UZUPEŁNIENIE ŚRODKÓW na KONCIE lub wpłata wyższej niż przewidziana w niniejszym REGULAMINIE kwota minimalna DEPOZYTU nie powoduje zwiększenia liczby PUNKTÓW ELO posiadanych przez GRACZA.

 4. PUNKTY ELO gromadzone przez GRACZY w toku GRY są widoczne dla innych GRACZY w IDENTYFIKATORZE GRACZA oraz pozwalają na ulokowanie GRACZY w ramach RANKINGU.

 5. W związku z zamieszczaniem przez OPERATORA danych GRACZY w ramach RANKINGU, na wyłącznie potrzeby stworzenia klasyfikacji GRACZY w ramach PLATFORMY, GRACZ poprzez akceptację niniejszego REGULAMINU wyraża również zgodę na opublikowanie jego danych
  w RANKINGU. Dane objęte zgodą zawierają:

  1. LOGIN GRACZA;

  2. liczbę posiadanych przez GRACZA PUNKTÓW ELO;

  3. liczbę i historię rozegranych przez GRACZA GIER.
ROZLICZENIA FINANSOWE


ARTYKUŁ 12. WPŁATY NA DEPOZYT I UZUPEŁNIENIE ŚRODKÓW

 1. Każda dokonywana przez GRACZA wpłata tytułem DEPOZYTU lub UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW musi pochodzić z rachunku bankowego, którego właścicielem jest GRACZ. Wpłaty dokonywane są za pośrednictwem serwisu OPERATORA ZEWNĘTRZNEGO.

 2. Pierwsza wpłata środków finansowych przez GRACZA zawsze będzie wpłatą tytułem DEPOZYTU, każda zaś kolejna będzie wpłatą tytułem UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW.

 3. Wpłata tytułem UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW może zostać dokonana w każdym czasie.

 4. Wpłaty tytułem DEPOZYTU lub UZUPEŁNIENIA ŚRODKÓW, dokonywane będą zawsze za pośrednictwem OPERATORA ZEWNĘTRZNEGO po zaakceptowaniu jego regulaminu i cennika opłat, z którym GRACZ ma obowiązek uprzednio zapoznać się.


ARTYKUŁ 13. WYPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

 1. GRACZ może w każdym czasie dokonać wypłaty środków finansowych zgromadzonych przez niego na RACHUNKU BANKOWYM.

 2. Wypłaty środków finansowych, o których mowa w ust. 1 powyżej, dokonuje się na konkretną DYSPOZYCJĘ PRZELEWU wydaną przez GRACZA, określającą ilość środków finansowych podlegających wypłacie.

 3. DYSPOZYCJĄ PRZELEWU w zakresie wypłaty środków finansowych jest wybranie przez GRACZA opcji „WYPŁAĆ ŚRODKI” w ramach jego KONTA.

 4. GRACZ przyjmuje do wiadomości, że wypłaty środków finansowanych z posiadanego DEPOZYTU, realizowane są przez OPERATORA w terminie do 3 dni roboczych.

 5. Każda wypłata środków finansowych przez GRACZA wiąże się z kosztami wykonania transferu, w związku z czym przy każdej tego rodzaju transakcji wypłacane przez GRACZA środki będą umniejszane o kwotę 1,50 zł, na co GRACZ niniejszym wyraża zgodę.

 6. Wypłata środków finansowych skutkuje umniejszeniem ich ilości na RACHUNKU BANKOWYM w odniesieniu do GRACZA, który dokonał wypłaty, przy jednoczesnym pozostawieniu niezmienionej liczby PUNKTÓW ELO.

 7. Rozliczenia pomiędzy GRACZAMI oraz pomiędzy OPERATOREM a GRACZEM będą dostępne w ramach PLATFORMY w zakładce „PŁATNOŚĆ”. Dokument zawierający rozliczenia będzie generowany w okresach jednomiesięcznych. Dokument ten będzie obejmował zarówno wyciąg z historii GIER i WYGRANYCH, jak i uiszczonych PROWIZJI.


REGULACJE KOŃCOWE


ARTYKUŁ 14. PRAWA AUTORSKIE

 1. OPERATOR niniejszym oświadcza, że:

  1. przysługują mu autorskie prawa majątkowe do PLATFORMY, które nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że PLATFORMA nie narusza praw osób trzecich;

  2. nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z PLATFORMY;

  3. posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań PLATFORMY. 2. GRACZOM przysługuje wyłącznie prawo korzystania z USŁUG świadczonych w ramach PLATFORMY. GRACZOM nie przysługuje natomiast prawo kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, opracowywania, przerabiania lub dokonywania jakichkolwiek innych działań mających na celu utrwalenie, wykorzystanie lub zmianę idei wyrażonej poprzez PLATFORMĘ czy wykorzystywanie jej dla innych celów niż określone w REGULAMINIE.

 3. W związku z korzystaniem przez GRACZY z PLATFORMY, mają oni obowiązek informowania OPERATORA o każdym dostrzeżonym naruszeniu, podejrzeniu naruszenia lub próbie naruszenia autorskich praw majątkowych OPERATORA wynikających z PLATFORMY.


ARTYKUŁ 15. POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W trakcie tworzenia KONTA, a także w trakcie korzystania z PLATFORMY, OPERATOR może domagać się podania przez GRACZA danych osobowych, o których mowa w REGULAMINIE, w celu prawidłowej realizacji USŁUG świadczonych przez OPERATORA za pośrednictwem PLATFORMY. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy świadczenia USŁUG będą niemożliwe.

 2. W sprawie ochrony danych osobowych, GRACZ może skontaktować się z OPERATOREM
  za pośrednictwem wyznaczonego przez niego Inspektora Ochrony Danych pod mailem iod@chess.gold

 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych GRACZA jest umowa świadczenia USŁUG pomiędzy GRACZEM a OPERATOREM, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji REGULAMINU, i dla realizacji której przetwarzanie danych GRACZA jest niezbędne.

 4. Dane osobowe GRACZA przetwarzane będą wyłącznie w następujących celach:

 5. związanych z realizacją umowy świadczenia USŁUG (w tym umożliwienia korzystania z PLATFORMY, w szczególności rejestracji, logowania do KONTA, obsługi KONTA) lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

 6. rozpatrywania skarg, reklamacji i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na nie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 7. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na OPERATORZE wynikających z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. [podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) – w szczególności art. 74z, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];

 8. ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu OPERATORA (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

 9. zapewnienia obsługi usług płatniczych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 10. przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 11. statystycznych i dokonywania badań analitycznych, tj. lepszego doboru USŁUG do potrzeb naszych GRACZY, optymalizacji procesów USŁUGI, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego PLATFORMY, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z USŁUG, analizy finansowej OPERATORA, będącego realizacją jego prawnie uzasadnionego w tym interesu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 12. OPERATOR przetwarza następujące dane osobowe GRACZY: imię i nazwisko, informację o pełnoletności, adres e-mail, LOGIN, numer rachunku bankowego, adres IP, dane dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego.

 13. Dla skorzystania z poszczególnych USŁUG świadczonych przez OPERATORA za pośrednictwem PLATFORMY, niezbędne jest podanie przez GRACZA danych osobowych wskazanych w ARTYKULE 5 UST. 2 niniejszego REGULAMINU.

 14. OPERATOR przetwarza dane osobowe GRACZY na podstawie i z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) oraz RODO.

 15. OPERATOR zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania
  z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. PLATFORMA używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania.

 16. Dane osobowe GRACZA, będą przechowywane przez okres:

  1. obowiązywania Umowy zawartej z OPERATOREM, a po jej zakończeniu, w związkuz obowiązkiem prawnym OPERATORA wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych);

  2. niezbędny do dochodzenia roszczeń przez OPERATORA w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;

  3. w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będą one przechowywane przez okres, w którym OPERATOR zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 17. Przy przetwarzaniu danych osobowych GRACZA OPERATOR może posłużyć się podwykonawcami (np. firmami informatycznymi, księgowymi, podatkowymi, finansowymi, prawniczymi), działającymi w jego imieniu, którzy będą przetwarzać dane tylko i wyłącznie w określonych przez OPERATORA celach, o których mowa w ust. 5 powyżej. Przekazanie danych GRACZA tym podmiotom może nastąpić z momentem podania tych danych w czasie REJESTRACJI, a także później, przez czas, przez który OPERATOR przechowuje dane GRACZA.

 18. OPERATOR nie zamierza przekazywać danych osobowych GRACZA do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 19. W oparciu o dane GRACZA OPERATOR nie będzie podejmował wobec GRACZA zautomatyzowanych decyzji, w ty decyzji będących wynikiem profilowania.

 20. GRACZOWI, który przekazał OPERATOROWI swoje dane osobowe przysługuje:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

  2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;

  3. prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

  4. prawo przeniesienia swoich danych;

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz
   na potrzeby marketingu bezpośredniego;

  6. cofnięcia zgody w przypadku, gdy OPERATOR będzie przetwarzał dane GRACZA w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy GRACZ uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 21. GRACZ, w celu realizacji swoich uprawnień, o których mowa w ust. 14 powyżej, może zwrócić się do OPERATORA z żądaniem, poprzez wysłanie go na następujący adres e-mail: [__] lub przez PLATFORMĘ za pomocą opcji dostępnych w ustawieniach KONTA.

 22. W przypadku trwałego usunięcia przez GRACZA danych osobowych, koniecznych do realizacji przez OPERATORA USŁUG świadczonych za pośrednictwem PLATFORMY, GRACZ utraci możliwość korzystania z tych USŁUG.


ARTYKUŁ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

 1. OPERATOR prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem PLATFORMY, zapewniając poprawność jej działania. OPERATOR nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji PLATFORMY, jak również ich bezbłędnego działania.

 2. GRACZ korzysta z PLATFORMY dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność OPERATORA za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z PLATFORMY, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

 3. OPERATOR ponosi odpowiedzialność wyłącznie za straty i szkody w rozsądnym stopniu dające się przewidzieć i wynikające bezpośrednio z naruszenia przez niego postanowień niniejszego REGULAMINU, a odpowiedzialność OPERATORA jest ograniczona dalszymi postanowieniami przedmiotowego ARTYKUŁU.

 4. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają URZĄDZENIA GRACZY, a które uniemożliwiają lub ograniczają GRACZOM korzystanie z PLATFORMY i oferowanych za jej pośrednictwem USŁUG, jak również które mogą wiązać się z poniesieniem PRZEGRANEJ w GRZE. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą GRACZA jakość i wydajność PLATFORMY.

 5. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej , OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. utratę przez GRACZA danych w ramach KONTA spowodowaną SIŁĄ WYŻSZĄ
   lub okolicznościami leżącymi po stronie GRACZA;

  2. negatywne konsekwencje braku wylogowania się przez GRACZA z KONTA;

  3. skutki korzystania z KONTA przez GRACZA w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami REGULAMINU oraz związane z tym ewentualne szkody;

  4. skutki wykorzystania w trakcie procesu REJESTRACJI przez osobę nieuprawnioną danych osoby (np. adresu e-mail), która nie wyraziła na to zgody. 6. W działaniu PLATFORMY mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności konserwacji PLATFORMY lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu PLATFORMY, OPERATOR będzie informował poprzez zamieszczenie w PLATFORMIE odpowiedniej informacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

 7. Świadczenie USŁUG w ramach PLATFORMY może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji.

 8. OPERATOR ma prawo zablokować dostęp do PLATFORMY lub poszczególnych USŁUG w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z PLATFORMY, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę GRACZA lub OPERATORA. OPERATOR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do PLATFORMY na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.


ARTYKUŁ 17. ZMIANA REGULAMINU

 1. OPERATOR ma prawo do zmiany REGULAMINU.

 2. O zmianie REGULAMINU OPERATOR informuje GRACZY na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w PLATFORMIE. W przypadku, gdy GRACZ nie wyraża zgody na zmianę REGULAMINU ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z momentem uzyskania przez OPERATORA informacji o wypowiedzeniu umowy przez GRACZA. W przypadku wypowiedzenia umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, stosuje się odpowiednio zapisy przedmiotowego REGULAMINU dotyczące zwrotu środków pieniężnych w wypadku usunięcia KONTA.

 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w REGULAMINIE GRACZ nie może korzystać z PLATFORMY na dotychczasowych zasadach. OPERATOR, wraz z momentem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, niezwłocznie usunie KONTO GRACZA. W takiej sytuacji zastosowanie ma ARTYKUŁ 7 ust. 5 REGULAMINU.

 4. OPERATOR zapewnia dostęp do REGULAMINU za pośrednictwem PLATFORMY w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie.


ARTYKUŁ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. OPERATOROWI przysługuje prawo cesji praw do PLATFORMY na rzecz innego podmiotu bez uzyskania uprzedniej zgody GRACZY. OPERATOR jest zobowiązany do poinformowania GRACZY o dokonanej cesji praw. GRACZOM nie przysługuje prawo cesji praw i obowiązków na rzecz innego podmiotu.

 2. W sprawach nieuregulowanych REGULAMINEM zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2017 poz. 683 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 880 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1463 ze zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 200 ze zm.). Ponadto zastosowanie mają przepisy RODO.

 3. Prawem właściwym do rozstrzygania sporów jest prawo polskie. W przypadku jakichkolwiek sporów powstałych na gruncie świadczenia USŁUG w ramach PLATFORMY, w pierwszej kolejności należy podjąć próbę ich polubownego rozwiązania zOPERATOREM. W wypadku zaś braku możliwości osiągnięcia porozumienia, właściwym do ich ostatecznego rozstrzygnięcia będzie właściwy sąd powszechny.

 4. Poniższe Załączniki stanowią integralną część REGULAMINU:

  1. Załącznik nr 1 – Algorytm punktów ELO,

  2. Załącznik nr 2 – Formularz odstąpienia od Umowy (wzór). 5. W przypadku dokonania tłumaczenia niniejszego REGULAMINU na język inny niż język polski, w sytuacji, gdy pomiędzy tłumaczeniem REGULAMINU a jego polską wersją językową powstaną jakiekolwiek rozbieżności, wiążącą jest wersja polska.


Pobierz:

 1. Regulamin.

 2. Algorytm punktów ELO.

 3. Formularz odstąpienia od Umowy (wzór).


Używamy plików cookie!

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej i dostosować ją do potrzeb naszych użytkowników, używamy plików cookie. Czytaj więcej

Akceptuj
Akceptuj